بایگانی برچسب: s

زمین شناسی فلورین

فلورين مهم‌ترين منبع تأمين فلوئور در طبيعت است. اين كاني در سيستم مكعبي متبلور مي‌شود و مي‌تواند عناصر نادر را در شبكه خود جاي دهد. فلوئور در طيف وسيعي از شرايط زمين شناسي بوجود مي‌آيد و در تمام شرايط رسوبي، آذرين و دگرگوني مي‌توان يافت شود. اين كاني معمولاً با نهشته‌هاي مهم سرب، روي و باريت همراه است و از اين جهت اهميت خاصي دارد. چرا كه پي چويي و اكتشاف آن مي‌تواند به كشف نهشته‌هاي مذكور نيز منجر شود. همچنين ضمن استخراج و پرعيار كردن اين كاني و كاني‌هاي همراه نيز قابل استحصال است و اين خود موجب با ارزش‌تر شدن نهشته‌هاي فلورين مي‌شود. گاهي نيز وجود فلورين، خود موجب ارزشمندتر شدن نهشته‌هاي ديگر كاني‌ها مي‌شود. از اين رو بايستي در بررسي‌هاي فني– اقتصادي نهشته‌هاي سرب، روي، باريت و فلورين به كاني‌هاي همراه توجه خاصي مبذول داشت. زيرا اين كاني‌ها ممكن است در اقتصادي شدن يك كانسار، تاثير بسياري داشته باشند.

فلوئور موجود در طبيعت، جز در مقاديري ناچيز در موارد راديواكتيو، به صورت آزاد وجود ندارد. اما به صورت تركيب با ديگر عناصر به فراواني ديده مي‌‌شود. مقدار اين عنصر در پوسته زمين 0.065 درصد و در سنگ‌هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي در حدود 200 تا 1000 گرم بر تن است، علت كميابي فلوئور به صورت آزاد ميل تركيبي شديد آن با ديگر عناصر است به عبارت ديگر به علت نزديكي شعاع‌هاي يوني يون فلوئور (0.136 نانومتر)، يون هيدروكسيد (0.14 نانومتر) و يون اكسيد (0.4 نانومتر) امكان جايگزيني آن ها با هم در كاني‌هاي گوناگون وجود دارد.

درحال حاضر در ميان انبوه كاني‌هاي فلوئوري فلوئورين، مهم‌ترين منبع تأمين كننده فلوئور جهان است. اما مقادير بسيار زيادي فلوئور را نيز مي‌توان از سنگ‌هاي فسفاته بدست آورد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه به عنوان منابع آتي فلوئور مي‌توان از توپاز، با ستنزيت و محصولات جانبي استخراج كاني‌هاي سولفيدي و باريت استفاده نمود.

فلوئور تقريباً هميشه در سيليكات‌هاي واحد يون هيدروكسيل و ساير كاني‌هاي پگماتيتي وجود دارد و در آنها جانشين قسمتي از يون‌هاي هيدروكسيل مي‌شود و همچنين در بين كاني‌هاي بر مربوط به اگزالاسيون‌هاي آتشفشاني، تعدادي از بورات‌هاي فلوئوردار وجود داردند.

از اين سري مي‌توان بسياري از كاني‌هاي پگماتيتي را نام برد كه به‌صورت كاني‌هاي فلوئور نيز معرفي مي‌گردند. عنصر فلوئور گازي خورنده و به رنگ زرد تيره مي‌باشد كه منابع اوليه آن در تمام جهان به شكل‌هاي مختلف تركيب شده با عناصر ديگر پراكنده مي‌باشد. مهم‌ترين اين مواد فلوريت يا فلوئور اسپار مي‌باشد. از ديگر كاني‌هاي فلوئور مي‌توان از توپاز، فلورين ايتريم دار و كريوليت نام برد.