بایگانی دسته: آنالیزهای فلورین

آنالیزهای فلورین

آنالیز فلورین

                    آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 1
98.1  % CaF2
0.70  % SiO2
0.65  % CaCO3
0.04  % P2O5
0.19  % S
0.80  % L.O.I
                آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 2
83.67  % CaF2
5.82  % SiO2
8.90  % CaCo3
0.05  % P2O5
0.35  % S
                 آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 3
78.31  %  CaF2
0.25  %  S
3.15  %  R2O3
11.82  %  SiO2
0.20  %  MgO
1.79  %  L.O.I
                 آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 4
62.3  %  CaF2
5.85  %  R2O3
23.73  %  SiO2
3.45  %  CaO
0.32  %  S

ادامه خواندن آنالیز فلورین