گریدهای فلورین

فلورین در صنایع مختلف و در دانه بندی های متفاوت مورد مصرف دارد به عنوان مثال:

غلظتهای تا 70 درصد صنایع سرامیک، شیشه،صنایع متالورژیکی ، رنگ سازی و . . .

غلظت 70 تا 75 درصد برای کارخانه فولاد، سیمان سفید و . . .

غلظت 80 تا 85 درصد برای مینا ، لعاب،  سرامیک، شیشه،صنایع متالورژیکی و . . .

غلظت 97 درصد تولید اسید سولفوریک، پودر برای الیاف شیشه،  الکترود   جوشکار

مورد مصرف واقع میگردد و  عموما در چهار گرید تولید می گردد:

فلورین تیپ 1

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 1

                                98.1  %

CaF2

0.70  %

SiO2

0.65  %

CaCO3

0.04  %

P2O5

0.19  %

S

0.80  %

L.O.I

فلورین تیپ 2

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 2

83.67  %

CaF2

5.82  %

SiO2

8.90  %

CaCo3

0.05  %

P2O5

0.35  %

S

    فلورین تیپ 3

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 3

78.31  %

 CaF2

0.25  %

 S

3.15  %

 R2O3

11.82  %

 SiO2

0.20  %

 MgO

1.79  %

 L.O.I

    فلورین تیپ 4

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 4

62.3  %

 CaF2

5.85  %

 R2O3

23.73  %

 SiO2

3.45  %

 CaO

0.32  %

 S