ذخائر عمده فلورین در جهان

ميزان ذخيره پايه و اقتصادي فلورين جهان در طي اين دوره (1995 – 2004) به ترتيب از 310000 و 210000 تن در سال 1995 به 480000 و 230000 تن در سال 2004 افزايش يافته است. کشورهاي آفريقاي جنوبي، روسيه، چين، مكزيك، مغولستان، فرانسه،اسپانيا، ايتاليا و انگلستان بيشترين ميزان ذخاير فلورين دنيا را بخود اختصاص داده اند (جدول 1).

جدول3

جدول 1- ميزان ذخيره پايه و اقتصادي فلورين جهان در

سال‌هاي( 1995 – 2004 )(هزارتن)

 

شکل
شکل1- ميزان ذخيره پايه و اقتصادي فلورين جهان

در سال‌هاي (1995 – 2004)

جدول4

جدول2- ميزان ذخيره پايه و اقتصادي فلورين در برخي کشورهاي جهان

در سال2004 (هزارتن)

 

شکل2
شکل 2- ميزان ذخيره پايه و اقتصادي فلورين در برخي کشورهاي جهان

در سال2004

 

در جدول شماره 2 ميزان ذخاير (Reserves) و ذخاير پايه (Reserve) در اوايل دهه 80 منعكس شده است. همانطور كه ملاحظه مي‌گردد. ميزان ذخاير فلورين 453 ميليون تن برآورد شده است. اروپا با بيش از 30 درصد بيشترين ذخيره را در بين مناطق مختلف داشته و آسيا با 24 درصد در رده‌بندي قرار گرفته است.

جدول5

جدول شماره3-ذخاير و ذخاي پايه فلورين در جهان (ميليون تن)

 

جدول شماره 4 ميزان ذخيره پايه و ذخيره محتويCaF2  را در اواخر دهه 80 نشان مي‌دهد که براساس آن ميزان ذخيره پايه به حداقل 20 درصد فلورين 367 و ذخيره محتويCaF2  معادل 108 ميليون تن برآورد شده است. از بين كشورهاي توليد كننده كشور آفريقاي جنوبي در مقام اول و كشورهاي مكزيك، ايالات متحده آمريكا و برزيل در رده‌هايي بعدي قرار دارند.

جدول6
جدول شماره 4- ميزان ذخيره فلورين در جهان با حداقل عيار 20% CAF2

گزارش سال 1998 سازمان زمين شناسي و معدن آمريكا ميزان ذخاير و ذخاير پايه فلور اسپار كشورهاي مختلف به شرح 35 برآورده شده است. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود از لحاظ ميزان ذخاير كشور مكزيك با 32 ميليون تن در رتبه اول و كشورهاي آفريقاي جنوبي و چين به ترتيب با 30 و 23 ميليون تن در مقام دوم و سوم را دارند كه جايگزين كشورهاي ايالات متحده آمريكا و برزيل شده‌اند. بعد از كشورهاي فوق فرانسه و اسپانيا قرار مي‌گيرند.

براساس گزارش فوق الذكر در سال 1998 مجموع ذخاير فلوئور اسپار جهان در حدود 218 ميليون است. قابل ذكر است كه همين گزارش مجموع توليدات معدني جهان در سال 1997 بالغ بر 1.4 ميليون تن بوده است.

بررسي ذخاير در سه مقطع زماني اوايل دهه 80، اواخر دهه 80 و اواخر دهه 90 نشان مي‌دهد كه سه دهه گذشته در مجموع ميزان ذخاير رو به كاهش بوده و به جز بعضي از كشورها نظير كشور چين در اثر سرمايه‌گذاري در امر اكتشافات، ساير كشورها در اين زمينه اقداماتي انجام نداده‌اند.

جدول7

جدول شماره 5-ميزان ذخاير و ذخاير پايه فلورين در جهان (ميليون تن)

ذخاير فلورين جهان يا با منشاء فلوئوراسپار هستند و يا از منشاء فلوئور آپاتيت بدست مي‌آيند. نوع دوم منبع اصلي تهيه كودهاي فسفاته است و با توجه به محتواي 2.5 تا 4 درصد فلورين، اين سنگ‌ها يكي از منابع مهم تهيه فلورين جهان هستند. پتانسيل بازيابي فلورني از سنگ‌هاي فسفاته در مقايسه با سنگ‌هاي فلوئور اسپار بسيار زيادتر مي‌باشد.

عمليات اكتشافي در پاره‌اي از كشورها هنوز در حال اجرا است. هر چند با بررسي ميزان ذخاير و ذخاير پايه موجود به نظر نمي‌رسد كه فعلاً نياز به ذخاير جديد باشد. با اين حال در بعضي كشورهاي خاص با توجه به وضع ذخاير و صنايع مصرف كننده و برنامه‌هاي توسعه ممكن است كشف ذخاير جديد قابل توجيه باشد.

براي مثال ايالات متحده با توجه به ذخاير بسيار محدود اقتصادي نياز مبرم به واردات فلورين خواهد داشت كه در صورت كشف و بهره‌برداري از ذخاير جديد ممكن است تا حدي اين مسئله را تعديل كند.

كانسنگ‌هاي فسفات معمولاً حاوي 3.5 درصد فلورين مي‌باشد. فلوئور در اين حالت به صورت فلوئور آپاتيت مي‌باشد. هنگام تهيه كود شيميايي و اسيد فسفريك مي‌‌توان تركيبات فلوئور داري چون آمونيم فلورايد، كلسيم فلورايد و كريوليت را بدست آورد.

فلورين به صورت ذخاير كم اهميت در پگماتيت‌ها، رسوبات درياچه‌اي و فضاهاي باز به شكل استالاگميت و استالاگتيت شناخته شده است.

ميزان ذخيره قطعی فلورين در ايران در طي اين دوره (1373-1380) از 443000 تن در سال 1373 به 844492 تن در سال 1380 افزايش يافته است (جدول14).

بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران ميزان كشف در سال 1378 بيش از 2 برابر سال 1373 مي‌باشد و اين در حالي است كه ميزان توليد پس از روند كاهشي طي سالهاي 1374 لغايت 1376 در سال 1378 معادل 20درصد نسبت به سال 1373 افزايش توليد داشته است. اين مقدار ذخيره در سال 1379 به حدود 550 هزار تن رسيده است و در سال 1380 نسبت به سال قبل 53% افزايش داشته است و به حدود 844 هزار تن رسيده است.

جدول8

جدول 6- ميزان توليد فلوئورسپار در ايران در سال‌هاي 1373-1380 (برحسب تن)

فلورين در ايران به صورت كاني همراه ذخاير فلزي نظير سرب و روي در توده‌هاي آذرين غني از سيليسيم و آمونيم، در معادن سرب مازندران بصورت رگچه‌هاي كوچك، در معدن باريت درين كاشان و همچنين در نزديكي معادن زغالسنگ زير آب بصورت رگچه‌هاي كوچك ديده مي‌شود.

در جدول شماره 7 مشخصات كانسارهاي فلورين همراه با ميزان ذخيره آنها درج شده است. همانطور كه مشاهده مي‌شود براساس اين اطلاعات (وزارت صنايع و معادن) جمعا بيش از 3.1 ميليون تن ذخيره احتمالي و بالغ 1.5 ميليون تن ذخيره قطعي در كشور وجود دارد كه با ارقام مندرج در مركز آمار ايران متفاوت مي‌باشد ولي به هرحال به نظر مي‌رسد كه ميزان ذخيره قطعي فلورين كشف شده در كشور نبايد كمتر از 1 ميليون تن باشد.

جدول9

جدول شماره 7- مشخصات کانسار هاي فلورين ايران