تولید جهانی فلورین

توليد جهانی فلوئوريت در سال 2003 به شرح زير است:
ایران با تولید 47 هزار تن فلورین در سال 2003 , رده یازدهم تولید فلورین در جهان را داراست.
1- جمهوري خلق چين 2450ميليون تن
2- مكزيك 635 هزار تن
3- آفريقاي جنوبي 285 هزار تن
4- مغولستان 200 هزار تن
5- روسيه 190 هزار تن
6- اسپانيا 130 هزار تن
7- كنيا 110هزار تن
8- فرانسه 108هزار تن
9- نامبيا 83 هزارتن
10- مراكش 75 هزار تن
11- ایران 47 هزار تن
12- ايتاليا 45 هزارتن