تولید الكترود، آلومينيوم ،صنايع فولادسازي

براساس بررسي انجام شده صنايع توليد الكترود، آلومينيوم و صنايع فولادسازي بيش از 95 درصد از مصرف فلورين را بخود اختصاص داده‌اند.
بر همين اساس ساليانه حدود 90 هزار تن فلورين به مصرف اين صنايع رسانده مي‌شود. حدود مصرف هر يك از اين صنايع به شرح زير مي‌باشد.
– صنايع فولاد سازي 85-75 هزار تن
– صنايع توليد آلومينيوم 10-5 هزار تن
– صنايع توليد الكترود جوشكاري 5-1 هزار تن
– ساير صنايع (شيشه سازي سراميك) 2-1 هزار تن

23