رنگ سنگ فلورین

فلورین تنوع رنگ بی نظیری دارد و عمدتا به همین دلیل به عنوان سنگ زینتی استفاده می شود. بنفش، سبز، آبی، سفید و غیره، رنگ هایی هستند که فلورین به صورت خالص و طبیعی به خود می گیرد. در عین حال فلورین بدلیل ناخالصی های ایتریم و بقیۀ انواع ماده های آلی دارای تشعشع درون شبکه کریستالی می باشد. رنگ نور شفاف متصاعد شده در زمان نمونه از فلوریت، به نظر می رسد به شدت وابسته به جایی که نمونه جمع آوری شده است باشد. اما رنگ رایج آبی است و بقیۀ رنگ ها شامل زرد، سبز، قرمز، سفید، و بنفش می باشد.