درخشش خاص فلوریت

فلوریت بعد ازکوارتز یکی از مهمترین سنگ های معدنی در جهان بین مجموعه داران سنگ های قیمتی می باشد که اغلب به علت تنوع بینظیر رنگ هایش، بعنوان رنگی ترین سنگ معدنی در دنیا شناخته می شود. این سنگ قیمتی بخاطر تاثیرگذاری آن بعنوان یک گدازآور برای فولاد و آلومینیوم معروف است امروزه کلمه fluorspar اساسا برای نوعی فلوریت صنعتی و شیمیایی شناخته می شود در حالیکه  fluorite برای اشاره به سنگ قمیتی و معدنی استفاده می شود.

در سال 1852، پدیده تشعشع ماهتابی بر اساس فلوریت نامگذاری شد زیرا یکی از اولین سنگ های معدنی بود که مورد مطالعه قرار گرفت. این سنگ یک مادۀ ضروری در یون شیمیایی فلوراید می باشد و اغلب زیر نورِ اشعۀ یو وی درخشان است. تشعشع آن بعلت ناخالصی های ایتریم و بقیۀ انواع ماده های آلی درون شبکه کریستالی می باشد. رنگ نور شفاف متصاعد شده در زمان نمونه از فلوریت، به نظر می رسد به شدت وابسته به جایی که نمونه جمع آوری شده است باشد. رنگ های فلورسنتی به شدت متنوع هستند اما رنگ رایج آبی است و بقیۀ رنگ ها شامل زرد، سبز، قرمز، سفید، و بنفش می باشد. برخی از نمونه ها می توانند همزمان رنگ های متعددی را نمایش دهند.